เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขการชำระเงิน

การสำรองและยืนยันการจองที่พัก จะสมบูรณ์ เมื่อได้มัดจำตามเงื่อนไขเท่านั้น

โดย … กรุณาโอนมัดจำ 50%
– ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี นางสาวชัชฎา เดชากุลวิทย์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 565-2-00049-7

-ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี  เอ็นอาร์โฮมสเตย์ โดย นางประภาพรรณ เดชากุลวิทย์
เลขที่บัญชี 322-6-03046-7

*** การยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง (ทุกวัน เวลา 08.00-21.00 น.)
*** กรณีเปลี่ยนแปลงที่พัก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15วัน
*** การยกเลิกการจองห้องพัก สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ ดังนี้
– แจ้งก่อนล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเข้าพัก คืนเงินเต็มจำนวน
– แจ้งระหว่าง 8 – 14 วัน ก่อนเข้าพัก  คืนเงินค่ามัดจำ 50 %
– แจ้งน้อยกว่า 7 วัน  ก่อนเข้าพักขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี